Hich o pooch | 2021

Sad o bist o ce | 2021

Hadise javani | 2021

Honar va honarmand | 2021

Shaer, nevissandeh, rooznamehnegar | 2021

alefbaye eshgh | 2021

Asayesh do gity | 2021

Khordand | 2021

Payvandha ra beshkanam | 2021